• Itinerari Alemany
 • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Durada 180 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Comunicació en llengües estrangeres Alemany N3 (B1.1 & B1.2) és un curs dirigit aquelles persones que tinguin el nivell suficient de domini general de l’idioma per poder mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana. Concretament, és capaç de: Comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc.

Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen probablement quan es viatja en una zona on es parla la llengua. L’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

El curs està 100% subvencionat pel Consorci de la Generalitat de Catalunya, per tant, no té cap cost per a l’alumne/a.

Objectius

Objectius principals:

 • Expressar gustos i dir què t’interessa o que et molesta.
 • Descriure i comparar quelcom amb adjectius bàsics
 • Expressar gustos i dir què t’interessa o que et molesta.
 • Descriure i comparar quelcom amb adjectius bàsics
 • Explicar alguna cosa de manera més precisa fent servir estructures més complexes.
 • Formular queixes i donar consells de manera formal.
 • Interactuar amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que ajuda a la comunicació amb parlants natius
 • Entendre un text auditiu d’una certa extensió.

Continguts

1.Funcions comunicatives:

 • Explicar alguna cosa de manera més precisa fent servir estructures més complexes.
 • Formular queixes i donar consells de manera formal.
 • Interactuar amb certa fluïdesa i espontaneïtat, el que ajuda a la comunicació amb parlants natius
 • Entendre un text auditiu d’una certa extensió.

2.Lèxic

 • Món laboral
 • Transport públic; tot al voltant de la conducció
 • Aprenentatge
 • Presentacions
 • Esport, seguidors i cites”
 • Viure, conflictes en l’habitatge

3. Gramàtica i estructura

 • Verbs de posició
 • Preposicions amb dos casos
 • Comparatiu i Superlatiu
 • Oracions de comparació amb als, wie
 • Oracions subordinades amb weil, dass, wenn, als,
  damit, um
 • Pronoms personals en nominatiu, acusatiu i datiu
 • Articles determinants i indeterminats
 • Negació: nicht – kein/e