• Itinerari ADGG0208 – Activitats administratives en la relació amb el client
  • Família Certificat professionalitat
  • Durada 190 hores
  • Examen de certificació inclòs -

Grups

Teams - Aula Virtual
01/09/2022 - 26/10/2022 Dilluns a Divendres (09:00 - 14:00) 18 places disponibles

A qui va dirigit

Aquest mòdul pertany al certificat de professionalitat “ADGG0208- Activitats administratives en la relació amb el client”. Poden accedir persones que fan tot el CP o aquelles que només volen fer aquest mòdul.

Objectius

C1 Conèixer el funcionament bàsic dels elements que conformen l’equip informàtic disponible en el desenvolupament de l’activitat administrativa, per tal de garantir la seva operativitat.

C2 Utilitzar les eines de recerca, recuperació i organització de la informació dins de el sistema, ia la xarxa -intranet o Internet- de manera precisa i eficient.

C3 Utilitzar les funcions de les aplicacions de correu i en processos tipus de recepció, emissió i registre d’informació.

C4 Utilitzar les funcions de l’processador de textos, amb exactitud i destresa, en l’elaboració de documents, inserint text amb diferents formats, imatges, o altres objectes, de la mateixa o altres aplicacions.

C5 Utilitzar fulls de càlcul amb habilitat utilitzant les funcions habituals en totes aquelles activitats que requereixin tabulació i tractament aritmètic-lògic i / o estadístic de dades i informació, així com la seva presentació en gràfics.

C6 Utilitzar les funcions de les aplicacions informàtiques de bases de dades relacionals que permetin presentar i extreure la informació.

C7 Establir el disseny de les presentacions tenint en compte les característiques de l’empresa i la seva organització.

C8 Utilitzar les funcions de les aplicacions de presentacions gràfiques presentant documentació i informació en diferents suports, i integrant objectes de diferent naturalesa.

Continguts