Cercar la motivació a través de les paraules d’altres persones és un gran exercici de reflexió i el cop d’inspiració que de vegades cal per seguir avançant. A continuació, et deixem aquestes frases en anglès que tenen la finalitat de trobar el positivisme a través de cites de grans pensadors:

 • “The best way to predict the future is to invent it.” – Alan Kay – La millor manera de predir el futur és crear-lo.
 • “Our greatest glory is not in never falling, but in rising every time we fall.” – Confucius – La nostra major glòria no és no caure mai, sinó aixecar-nos cada vegada que caiem.
 • “Things work out best for those who make the best of how things work out.” – John Wooden – Les coses funcionen millor per a aquells que treuen el màxim profit de tal i com són les coses.
 • “If I have a thousand ideas and only one turns out to be good, I am satisfied.” – Alfred Nobel – Si jo tingués cent idees i solament una resultés ser bona, estaria satisfet.
 • “If you are not willing to risk the unusual you will have to settle for the ordinary.” – Jim Rohn – Si no estàs disposat a apostar per alguna cosa inusual, hauràs de conformar-te amb l’ordinari.
 • “If you obey all of the rules you miss all of the fun.” – Katherine Hepburn – Si obeeixes totes les regles et perdràs la diversió.
 • “I have not failed. I’ve just found 10,000 ways that won’t work.” –  Thomas A. Edison – Jo no he fracassat. Simplement he trobat 10.000 maneres que no funcionen.
 • “The only person you are destined to become is the person you decide to be.” – Ralph Waldo Emerson – L’única persona que estàs destinada a ser és la persona que tu decideixis ser.
 • “A goal is a dream with a deadline.” – Napoleon Hill – Una meta és un somni amb data límit.
 • “We know what we are, but know not what we may be.” – William Shakespeare – Sabem què som, però no què podríem ser.
 • “Innovation distinguishes between a leader and a follower.” – Steve Jobs – La innovació distingeix entre un líder i un seguidor.
 • “The two most important days in your life are the day you are born and the day you find out why.” – Mark Twain – Els dos millors dies de la teva vida són el dia que neixes i quan descobreixes el perquè.
 • “Honesty is the first chapter in the book of wisdom.” – Thomas Jefferson – L’honestedat és el primer capítol en el llibre de la saviesa.

A més de motivació, utilitzant i interpretant aquestes frases estaràs millorant el teu nivell d’anglès. Així que ja saps… a posar-ho en pràctica!