Hi ha diferents tipus de substantius en anglès. Saber distingir entre un substantiu comptable i incomptable és un dels temes bàsics per poder avançar en el nostre coneixement de l’anglès.

Quines diferències hi ha entre un substantiu comptable i un incomptable? La seva principal diferència és que els substantius comptables designen mesures o unitats, perfectament distingibles i individuals les unes de les altres. En canvi, els incomptables defineixen conceptes abstractes que no es poden separar fàcilment ni comptabilitzar per parts.

Característiques dels noms comptables

Els noms o substantius en anglès comptables, com el seu nom indica, es poden comptar amb números. Per tant, tenen forma singular i plural. Per exemple: a coin / three coins (una moneda / 3 monedes).

Altres de les seves característiques és que es pot emprar el determinant “a” o “an“. A més, per preguntar per una quantitat concreta d’un substantiu comptable utilitzem “How many” amb el nom del substantiu en plural: How many coins? (Quantes monedes?).

Exemples:

 • Chair (cadira)  
 • Plural: chairs 
 • I am sitting in a comfortable chair. / Estic asseguda en una cadira còmoda.
 • They need to carry six chairs. / Necessiten portar sis cadires. 
 • How many chairs are in the living room? / Quantes cadires hi ha a la sala d’estar?

 

Característiques dels noms incomptables

Al contrari dels comptables, els substantius en anglès incomptables no es poden comptar amb números. Són objectes amb qualitats abstractes o difícils de definir com líquids, gasos, pols… Exemples: sand (sorra), sugar (sucre). Si volem preguntar sobre la quantitat d’un substantiu incomptable utilitzaremHow much?” 

 • Rice (arròs) 
 • Plural: rice 
 • How much rice shall I put in the pan? / Quant d’arròs he de posar a la paella?

Sempre porten el verb en singular i generalment no tenen forma plural. No podem utilitzar a/an amb els substantius incomptables. Per expressar una quantitat amb un substantiu incomptable, utilitzem paraules o expressions com some, a lot ofmuch, a bit of, a great deal ofo expresamos una medida exacta a cup of, a bag of, a kilo of, a litre of, a handful of, a pinch ofan hour of, a day of 

 • Cake (pastís) 
 • I’ve saved piece of cake for you. / T’he guardat un tros de pastís. 

També hi ha alguns substantius que expressen qualitats abstractes i que segueixen les mateixes regles que els noms incomptables. Els més comuns són: accommodationadvicebaggagebehavior, bread, furnitureinformationluggagenewsprogresstraffictraveltroubleweatherwork.

 • Furniture (mobles) 
 • This flat has lot of furniture in it. / Aquest pis té molts mobles. 
 • Advice (consell) 
 • She gave me great advice on how to apply to university. / Ella em va donar molt bons consells sobre com sol·licitar una plaça universitària. 

Hi ha alguns substantius que poden ser comptables i incomptables, com per exemple hair que pot ser cabell (incomptable) o pèls (comptable).  

 • WaiterI’ve found three hairs in my soup! / Cambrer, he trobat tres pèls a la meva sopa!
 • She has longblack hair. / Té el cabell negre i llarg.