El First Certificate in English (FCE) és el títol estàndard que et permetrà acreditar el teu nivell d’anglès a pràcticament tot el món. Representa un domini de l’idioma suficient tant per a estudiar a l’estranger com per a treballar a la majoria d’institucions internacionals.

Quina és la finalitat del First Certificate? El nivell necessari per superar l’examen et permetrà, entre altres coses:

  • Desenvolupar les teves habilitats lingüístiques diàries, tant en anglès parlat com escrit.
  • Demostrar el teu domini de l’idioma en un entorn laboral o de formació.
  • Certificar de forma oficial els teus coneixements en anglès.

A continuació, trobaràs els avantatges que et demostraran per què és tan necessari aconseguir el First:

  • Els exàmens de Cambridge són acceptats per més de 15.000 universitats, empreses i governs de tot el món. Per això, cada any es presenten més de 5 milions de persones als exàmens de Cambridge English.
  • El First Certificate, juntament amb la resta de certificacions de Cambridge més altes, poden ajudar-te a accedir a estudis superiors i augmentar les teves opcions laborals, ja que a moltes companyies estrangeres i nacionals és un requisit obligatori.
  • Reconeixement internacional: El FCE és un títol reconegut per pràcticament tot el món. Un avantatge diferencial a l’hora de trobar oportunitats laborals o estudiar a l’estranger.
  • Domini mitjà alt de l’anglès: El First correspon al nivell B2 segons el Marc Europeu Comú de Referència. Permet mantenir una comunicació especialitzada i fluïda en anglès amb parlants nadius. En el marc laboral, és el nivell més demandat per les empreses, especialment a nivell internacional.
  • Cambridge English: És la institució encarregada dels exàmens de Cambridge i la que acredita de forma oficial els nivells d’anglès en funció del que estableix el Marc Europeu Comú de Referència per a les Llengües.
  • El First Certificate puntua a l’Administració Pública: si ets opositor, tenir el FCE com a acreditació del teu nivell d’anglès suma punts en els processos de selecció a l’Administració Pública, de tal manera que obtenint el nivell B2 tindràs 0,5 punts més.
  • Computer Based: És una altra opció que proposa Cambridge English Language Assessment. Es tracta de la possibilitat de realitzar els exàmens de Cambridge a través de l’ordinador, una opció que no reemplaça la prova tradicional, ja que disposa de les mateixes parts de l’examen i la seva mateixa validesa, excepte la prova d”speaking” o expressió oral que si és presencial.