El first conditional expressa un resultat probable d’una condició futura possible o ja definida. Per exemple:

If I pass the interview, I’ll get the job. – Si supero l’entrevista, aconseguiré el treball.

  • L’oració condicional (if) té un verb en present.
  • L’oració principal (o resultat) està composta per will + infinitive sense el “to” quan estem molt segurs que aquest resultat passarà.

Quan no estem segurs, podem usar modal verbs com may o might.

If I get the job, I might buy a car. I’m not sure. – Si aconsegueixo la feina, pot ser que em compri un cotxe. No estic segur.

Amb el first conditional es pot utilitzar tant if com when però, a diferència del zero conditional, al first conditional tenen significats diferents.

If I go to the shops, I’ll get some bread. – Si vaig a les botigues, compraré pa

  • If = és possible però no definitiu

When I go to the shops, I’ll get some bread. – Quan vagi a les botigues compraré pa

  • When = és probable, hi ha un pla definit

Tot i això, moltes oracions condicionals fan servir el terme “if“, també són correctes altres com “when“, “as soon as“, “in case“, “unless“…

We will not be able to play unless the tennis court is open. – No podrem jugar a menys que la pista estigui oberta.

  • Unless = “no, tret que…”

We’ll be able to play as long as / providing (that) the tennis court is open – Podrem jugar sempre que la pista estigui oberta

  • As long as = “sí, però amb una condició”

We’ll take our racquets in case the tennis court is open – Durem les nostres raquetes per si la pista està oberta.

  • In case = “en cas que…”, “per si de cas”

Vols repassar altres condicionals en anglès? Consulta’ls en els següents links: