Saps utilitzar el second conditional? Aquest tipus de condicional, serveix per referir-se a un present imaginari: fem una predicció sobre alguna cosa que podria ser possible si una altra fos diferent en el present.

Vegem-ho amb un exemple:

If I won the lottery, I would travel around the world. – Si guanyés la loteria, viatjaria per tot el món.

En l’oració condicional (if) fem servir el past simple.

Si el verb to be està en l’oració condicional, podem usar were i was en la primera i la segona persona del singular:

If I were you, I’d visit Laos and Vietnam. – Si jo fos tu, visitaria Laos i Vietnam.

L’oració principal està formada per would o altres verbs modals com could o might seguit d’un infinitive sense el to.

Així doncs, es pot resumir el second conditional com el tipus de condicional que expressa un fet poc probable que succeeixi en el futur.

Les dues frases, condicional i principal, poden aparèixer en l’ordre que sigui. Si la condicional va primera, van separades per una coma; en cas contrari poden anar juntes.

En els enllaços que et deixem a continuació aprendràs a usar els altres tipus de condicionals: