Pronunciar una negació, de vegades és complicat, ja que si es diu directament, és possible que soni descortès i fins i tot ofensiu, per això, si no saps com dir que no en anglès d’una forma més indirecta i sense monosíl·labs, presta atenció als exemples que et presentem a continuació!

EXPRESSIONS EN ANGLÈS INFORMAL: 

I’m sorry but… / Ho sento però…

I’m sorry but I do not understand.

Ho sento, però no ho entenc.

No way! / De cap manera, ni parlar-ne.

Do you think she’d agree to that?No way!

Creus que ella ho acceptaria? – De cap manera!

Unfortunately… / Malauradament, lamentablement.

Unfortunately, there are no seats available for the flight.

Lamentablement no hi ha seients disponibles per al vol.

Over my dead body / Per sobre del meu cadàver.

Do you want to go to the gym with me? – Over my dead body.

Vols anar al gimnàs amb mi? – Per sobre del meu cadàver.

You must be out of your mind / Has d’estar boig.

You must be out of your mind if you think you can pass the exam without studying

Has d’estar boig si creus que pots aprovar l’examen sense estudiar

Do not even think about it / Ni se’t passi pel cap, ni ho pensis.

Let me tell you, do not even think about it for as long as I still have my last breath.

Deixa’m dir-te una cosa, ni se’t passi pel cap mentre jo visqui.

Not in a million years / Ni en un milió d’anys, “mai de la vida”.

I would not do a thing like that, not in a million years.

Jo no faria això mai, ni en un milió d’anys.

EXPRESSIONS EN ANGLÈS FORMAL:

I am unable to… / No puc…, sóc incapaç de…

This is why I am unable to support your idea.

Aquesta és la raó per la qual no puc donar suport a la seva idea.

I would rather not… / Preferiria (que) no…

I would rather not to be disturbed.

Preferiria que no em molestin.

I must check something / He de comprovar/consultar alguna cosa

I must to check my agenda because I am not sure if can that day.

He de consultar la meva agenda perquè no estic segur si podré aquest dia.

I would love to, but… / M’encantaria, però…

I’d love to, but I can not.

M’encantaria, però no puc.

I wish I could… / Tant de bo pogués…

I wish I could come to your wedding, but I’m affraid we’re away that week.

Tant de bo pogués anar al teu casament, però em temo que serem fora aquella semana.

I’m afraid (that)… / Em temo (que)…

I’m afraid that’s impossible.

Em temo que això és impossible.