Avui comencen les celebracions del dia de l’Orgull Gai (Gay Pride) a Barcelona i a la resta de ciutats i països que defensen els drets homosexuals i de la comunitat LGTB arreu del món. És un crit a la diversitat i a frenar les injustícies que es produeixen cada dia per culpa de l’odi de qui considera no vàlides les opcions i orientacions sexuals que van més enllà de la tradicional parella composta per un home i una dona.

Quan va començar a celebrar-se el Gay Pride?

Tot i que la celebració de l’Orgull Gai sembli recent i cada any aconsegueix un major grau de notorietat gràcies a la repercussió que tenen els milers de persones que surten al carrer a celebrar-ho com a forma de reivindicació, en realitat son ja gairebé 50 anys els que han passat des de la primera protesta. Els seus orígens es remunten al 28 de juny del 1969, quan es van produir a Nova York els disturbis de Stonewall, una sèrie de protestes i manifestacions violentes en contra d’una batuda policial al pub gai Stonewall Inn, i que es considera el primer cop a la història que la comunitat LGBT va lluitar contra la persecució del col·lectiu homosexual.

A partir d’aquell moment, i fins als nostres dies, el 28 de juny és una data marcada per la defensa de la integritat de totes les persones, independentment de la seva orientació sexual i pertanyents al que anomenem el col·lectiu LGTB.

Des de Merit School volem sumar-nos a a la celebració del Gay Pride compartint amb vosaltres aquestes 13 frases que, a part de ser genials, han passa a la història o, definitivament, haurien de ferho:

  1. “It takes no compromise to give people their rights…it takes no money to respect the individual. It takes no political deal to give people freedom. It takes no survey to remove repression.” – Harvey Milk

“No es necessita compromís per donar a la gent els seus drets. No és qüestió de diners respectar un individu. No és qüestió de pol·lítica donar llibertats a les persones. No s’ha de preguntar a ningú per eliminar la repressió.” – Harvey Milk

“I hate the word homophobia. It’s not a phobia. You’re not scared. You’re an asshole.” – Morgan Freeman

“Odio la paraula homofòbia. No és una fòbia. No tens por. Ets un imbècil”. – Morgan Freeman

“It always seemed to me a bit pointless to disapprove of homosexuality. It’s like disapproving of rain.” – Francis Maude

“Sempre m’ha semblat una mica inútil desaprovar l’homosexualitat. És com desaprovar la pluja.” – Francis Maude

“Openness may not completely disarm prejudice, but it’s a good place to start.” – Jason Collins, first openly gay athlete in U.S. pro sports

“La sinceritat pot no ser suficient per eliminar els prejudicis, però és un bon punt de partida.” – Jason Collins, primer atleta profesional dels Estats Units obertament gai.

“If homosexuality is a disease, let’s all call in queer to work: ‘Hello. Can’t work today, still queer.” – Robin Tyler

Si l’homosexualitat és una malaltia, que ho sigui també per treballar: “Hola. No puc anar a treballar avui, encara estic gai.” – Robin Tyler

“This world would be a whole lot better if we just made an effort to be less horrible to one another.” – Ellen Page

“Aquest món seria moltíssim millor si tan sols féssim l’esforç de ser menys horribles pels altres.” – Ellen Page

“The beauty of standing up for your rights is others will see you standing and stand up as well.” – Columnist Cassandra Duffy

“La bellesa de lluitar pels teus drets és que els alters veuran que estàs lluitant, i lluitaran també.” – Columnista Cassandra Duffy

“Why is it that, as a culture, we are more comfortable seeing two men holding guns than holding hands?” – Author Ernest J. Gaines

“Per què és que, com a cultura, ens sentim més còmodes veient dos homes agafant armes que agafant-se la mà?” – Ernest J. Gaines

“Being gay is like glitter, it never goes away.” – Lady Gaga

“Ser gai és com la purpurina, no marxa mai.” – Lady Gaga

“It takes some intelligence and insight to figure out you’re gay and then a tremendous amount of balls to live it and live it proudly.” – Jason Bateman

“Es necessita intel·ligència i enteniment per descubrir que ets gay, i després una grandíssima quantitat de pilotes per portar-ho i viure-ho amb orgull.” – Jason Bateman

“Being gay is natural. Hating gay is a lifestyle choice.” – John Fugelsang

“Ser gai es natural. Odiar el gai és l’elecció d’un estil de vida.” John Fugelsang

“I’m living by example by continuing on with my career and having a full, rich life, and I am incidentally gay.” – Portia DeRossi

“Estoy viviendo con el ejemplo al continuar mi carrera y tener una vida plena y rica, y casualmente soy gay.” – Portia DeRossi

“When all Americans are treated as equal, no matter who they are or whom they love, we are all more free.” – Barack Obama

“Quan tots els americans siguin tractats per igual, sense importar qui son o a qui estimen, serem tots més lliures.” – Barack Obama

A Merit School, sota el lema “Love Wins”, que ja va utilitzar Obama el 26 de juny de 2015 quan va fer pública a través de Twitter la legalització del matrimoni homosexual en els 50 estats dels Estats Units, volem donar suport a l’Orgull Gai o LGTB deixant clar que qualsevol opció és vàlida i recordant que l’amor no té fronteres ni límits de gènere.