Demà, 31 d’agost, celebrem el Dia Internacional de la Solidaritat (International Human Solidarity Day), l’objectiu del qual és transmetre la solidaritat com el valor fonamental per a la relació entre persones i nacions, tant a nivell nacional com internacional.

El terme solidaritat fa referència al suport desinteressat cap a causes o problemàtiques alienes, especialment quan es produeixen en situacions de desigualtat o de dificultat extrema. El Dia Internacional de la Solidaritat intenta erradicar la pobresa i les injustícies del món a través d’accions solidàries i de conscienciació social.

Si tots posem de la nostra part el món esdevé un lloc millor. Col·laboraràs aquest any? Hi ha diverses formes de fer-ho:

  • Donar suport a una ONG.
  • Fer un voluntariat.
  • Donar diners o altres béns útils.

Nosaltres no tenim la resposta ni la solució per eliminar totes les injustícies del món, però cada granet de sorra compta. És per això que el nostre el destinem, mes a mes, a la Creu Roja, una institució humanitària de caràcter voluntari.

Per promoure els valors que volem transmetre durant aquesta jornada solidària, hem seleccionat algunes frases en anglès que reflecteixen el valor del compromís solidari:

“We must learn to live together as brothers or perish together as fools.”

Martin Luther King, Jr.

“Hem d’aprendre a viure junts com a germans o perir junts com ximples.”

“Solidarity is not an act of charity, but mutual aid between forces fighting for the same objective.”

Samora Machel

“La solidaritat no és un acte de caritat, sinó una ajuda mútua entre les forces que lluiten pel mateix objectiu.”

“In unity there is strength; we can move mountains when we’re united and enjoy life – without unity we are victims. Stay united.”

Bill Bailey

“A la unitat hi ha força; podem moure muntanyes quan estem units i gaudir de la vida. Sense unitat som víctimes. Estigues unit.”

“The first step in the evolution of ethics is a sense of solidarity with other human beings.”

Albert Schweitzer

“El primer pas en l’evolució de l’ètica és el sentit de solidaritat amb altres éssers humans.”

“I do not believe in charity. I believe in solidarity. Charity is so vertical. It goes from the top to the bottom. Solidarity is horitzontal. It respects the other person. I have a lot to learn from other people.”

Eduardo Galeano

“No crec en la caritat. Crec en la solidaritat. La caritat és tan vertical. Va de dalt a baix. La solidaritat és horitzontal. Respecte a l’altra persona. Tinc molt per aprendre d’altres persones.”

“We should be less concerned about Hurting the feelings of the oppressors and more concerned about standing in solidarity with the Oppressed.”

Remi Kanazi

“Hauríem de preocupar menys per ferir els sentiments dels opressors i preocupar-nos més per solidaritzar-nos amb els oprimits.”