Sempre parlem de la costa de gener, però… i la de setembre? Al setembre comença tot després de l’aturada de les vacances d’estiu. Al setembre estem de tornada a totes les nostres obligacions: la tornada a l’escola, universitat, treball … els cursos d’anglès, el gimnàs i tot allò que deixem en stand by per gaudir d’un estiu de desconnexió total.

Tornar és dur, però el que compta és l’actitud. Per això avui volem compartir amb tu algunes frases en anglès que et motivaran per recuperar el teu ritme habitual ràpidament:

“A man never knows he is capable until he tries”.

Charles Dickens

“Un home mai sap del que és capaç fins que ho intenta”.

“Genius is one percent inspiration, ninety nine percent perspiration”.

Thomas Edison

“L’èxit és un u per cent d’inspiració i un noranta-nou per cent de transpiració”.

“Failure is simply an opportunity to begin again, this time more intelligently”.

Henry Ford

“El fracàs és simplement una oportunitat per començar de nou, aquest cop més intel·ligentment”.

“If you do not make things happen then things will happen to you.”

Robert Collier

“Si no fas que les coses succeeixin, llavors les coses et passaran”.

“Go confidently in the direction of your dreams. Live the life you have Imagined”.

Henry David Thoreau

“Camina amb seguretat en la direcció dels teus somnis. Viu la vida que has imaginat “.

“Success is not final, failure is not fatal: it is the courage to continue that counts”.

Winston Churchill

“L’èxit no és el final, el fracàs no és fatal: el coratge de continuar és el que compta”.

“There will be Obstacles. There will be doubters. There will be mistakes. But with hard work, there are no limits. “

Michael Phelps

“Hi haurà obstacles. Hi haurà escèptics. Hi haurà errors. Però amb treball dur, no hi ha límits”.

“Most of the important things in the world have been accomplished by people who have kept on trying when there seemed to be no hope at all.”

Dale Carnegie

“La majoria de les coses importants del món les han aconseguit persones que han continuat intentant quan semblava que no hi havia cap esperança en absolut”.

“Hard work spotlights the character of people: some turn up their sleeves, some turn up their noses, and some do not turn up at all.”

Sam Ewing

“El treball ardu ressalta el caràcter de les persones: alguns s’arremanguen, altres es donen la volta i altres no apareixen”.

“Success is often achieved by those who do not know that failure is inevitable.”

Coco Chanel

“L’èxit s’aconsegueix sovint per aquells que no saben que el fracàs és inevitable”.