Les redaccions en anglès són una molt bona forma de posar a prova els nostres coneixements i el nostre nivell escrit, però també poden ser un mal de cap si no disposem del vocabulari suficient per plasmar les nostres idees tal i com volem fer-ho. I és que, si a vegades ja ens costa escriure en el nostre propi idioma, imagineu-vos si a més ho hem de fer en anglès!

El que és cert és que avui dia és gairebé impossible no ser capaç de construir unes quantes frases en anglès, tenint en compte la quantitat de traductors i webs d’ajuda en general que hi ha a Internet. Així doncs, l’única cosa que fa falta per escriure una redacció en anglès és imaginació, ganes d’aprendre, les teves anotacions i un bon traductor (només per si de cas!)

Tot i així, des de Merit també volem ajudar-vos amb les vostres redaccions en anglès i per això us portem potser una de les parts més complexes de l’idioma: els connectors; unes peces molt petites del puzzle, però sense les quals una frase pot canviar el seu significat totalment.

Connectors en anglès

INTRODUCTORS

 • First, / First of all, –> Primer, / Primer de tot,
 • In the first place, –> En primer lloc
 • In/At the beginning, –> Al principi
 • To begin, –> Per començar

ADDICIÓ

 • Secondly, –> Segon, en segon lloc
 • Then, / Next, –> Després, següent
 • Also, / …too –> També
 • As well as –> A més de
 • In addition, / In addition to… –> A més,
 • Moreover, / Furthermore, / What’s more, / Besides… / On top of this/that, –> A més, a sobre
 • Anyway, –> En qualsevol cas, de totes formes (informal)
 • By the way, –> Per cert,
 • In the same way, –> De la mateixa manera,
 • Apart from –> Apart de
 • On the one hand, – On the other hand, –> Per una banda, – Per l’altra banda,
 • In other words, –> En altres paraules,
 • That is to say, –> O sigui, és a dir,
 • In addition, –> A més,
 • Such as –> Com
 • Like –> Com
 • Above all –> Sobretot
 • Or rather –> O, o millor

OPOSICIÓ

 • However, –> No obstant,
 • Instead of –> Enlloc de, en comptes de
 • Nevertheless, / Nontheless, –> No osbtant això, tot i així
 • If not –> Si no
 • Though / Although –> Encara que
 • Whereas / While –> Mentre
 • Unlike –> A diferència de
 • Contrary to / On the contrary –> Contrari a / Pel contrari
 • In comparison (to) –> En comparació a
 • In spite of –> Malgrat això

EXPRESSAR FETS

 • In fact / As a matter of fact –> De fet,
 • Actually –> En realitat, de veritat
 • Really, –> Realment, de veritat

CONDICIÓ

 • If –> Si
 • Unless –> tret que,
 • As long as / So long as –> Sempre i quan, mentre que
 • Otherwise –> Si no
 • In case –> Per si, per si de cas
 • Supposing –> Suposant que, en cas que

CAUSA

 • Because –> Perquè
 • Because of –> A causa de, per això
 • Due to / Owing to –> Degut a
 • Thanks to –> Gràcies a
 • For –> Per
 • As –> Mentre
 • Since –> Des de
 • This is the reason why –> Aquesta és la raó per la qual
 • This is why –> Això és pel que
 • For this reason –>  Per això