PRONOMS PERSONALS EN ANGLÈS (Subject Pronouns)

El subjecte d’una oració és la persona o cosa que ralitza l’acció del verb. Com a sustitut del subjecte, pots fer servir pronoms que realitzaran la mateixa funció. Perquè s’entengui millor:

 • En contes de dir “La Maria té 15 anys. La Maria estudia anglès.” , els pronoms ens permeten sustituir “Maria” per “ella”, de manera que la frase ens quedi així: “La María té 15 anys. Ella estudia anglès.”

Els pronoms personals en anglès funcionen igual que en català. En el seu cas, seguint l’exemple anterior, la frase quedaria així:

 • En contes de dir “Maria is fifteen. Maria studies english.”, diríem “Maria is fifteen. She studies english.”

I, you, he, she i it són els pronoms personals en anglès que s’utilitzen per parlar sobre una persona, lloc o cosa (singular). We, you i they són els que s’utilitzen per parlar sobre més d’una persona, lloc o cosa (plural).

COM UTILITZAR ELS PRONOMS PERSONALS EN ANGLÈS

Per donar informació bàsica sobre una persona, lloc o cosa:

Subject + “to be” + adjective or noun

 • I + am + a student
 • You + are + a student
 • He + is + happy
 • She + is + sixteen
 • It + is + black
 • We + are + teachers
 • They + are + tall

¡RECORDA!

Les frases en anglès SEMPRE tenen un subjecte. Per això, tot i que la frase en català sigui “El seu pare és brasileny. És músic” o “Això és una caixa. És vermella”, en anglès es traduiria així:

 • INCORRECTE: His father is Brazilian. Is a musician.
 • CORRECTE: His father is Brazilian. He is a musician.
 • INCORRECTE: It’s a box. Is red.
 • CORRECTE: It’s a box. It’s red.

I, en cas que la frase no tingui subjecte (en català seria una frase impersonal), utilitzarem it there. Aquest recurs es diu dummy subject. 

 • It’s always interesting to talk about history.
 • There are four English people in my village.

Et deixem a continuació una taula resum de tots els pronoms personals en anglès.

Subject Pronouns
Anglès Català
1ª persona singular I Jo
2ª persona singular You Tu, vostè
3ª persona singular He Ell
3ª persona singular She Ella
3ª persona singular It Ell, ella, això (objeto)
1ª persona plural We Nosaltres
2ª persona plural You Vosaltres, vostès
3ª persona plural They Ells

Però aquests no són els únics pronoms en anglès que hi ha. Si vols aprendre més sobre els pronoms, fes clic en aquest enllaç sobre els Object Pronouns!