ADVERBIS DE FREQÜÈNCIA EN ANGLÈS

Els adverbis de freqüència en anglès s’utilitzen per descriure la periodicitat amb la qual es realitza una acció (cada quant de temps), i normalment s’usen amb el present simple, ja que aquest és el temps verbal amb el qual descrivim hàbits, rutines, costums… Els adverbis de freqüència són els encarregats de descriure la freqüència d’aquests fets.

Abans d’entrar en matèria recorda que, si vols millorar el teu nivell d’anglès, tens l’oportunitat perfecta de fer-ho amb els nostres cursos d’anglès online!????

ADVERBIS DE FREQÜÈNCIA EN ANGLÈS MÉS COMUNS

 • Always – Sempre
 • Constantly – Constantment
 • Continually – Contínuament
 • Usually – En general
 • Generally – Generalment
 • Normally – Normalment
 • Frequently – Freqüentement
 • Regularly – Regularment

 • Often – Sovint
 • Sometimes – A vegades
 • Occasionally – Ocasionalment
 • Rarely – Rarament
 • Seldom – Molt poques vegades
 • Hardly ever – Gairebé mai
 • Never – Mai

100% – Always

90% – Constantly, Continually

80% – Usually, Generally, Normally

70% – Frequently, Regularly

60% – Often

50% – Sometimes

40% – Occasionally

30% – Rarely

20% – Seldom

10% – Hardly ever

0% – Never

COL·LOCACIÓ

Normalment van en una posició mitja a l’oració; és a dir, després de verbs auxiliars, després del verb “to be”, i abans d’altres verbs.

 • Després del subjecte i abans del verb principal.
 • always study at night. – Sempre estudio per la nit.
 • I (subjecte) always (adverbi de freqüència) study (verb principal)
 • Quan hi ha verb TO BE o Auxiliary Verbs (inclosos els Modal Verbs). La norma es ben senzilla: quan hi ha TO BE o Verb Auxiliar a l’oració, l’adverbi de freqüència es col·loca després d’aquests i just abans del verb principal. 

“TO BE”:

 • She is never late. – Ella mai arriba tard. (TO BE + Adv. Fr.)
 • You are rarely wrong. – Rarament t’equivoques. (TO BE + Adv. Fr.)

AUXILIARY VERBS:

 • have never been in Paris. – Mai he estat a París. (sujeto + AUX. + Adv. Fr. + verbo)
 • He has always loved her. – Ell sempre l’ha estimat. (sujeto + AUX. + Adv. Fr. + verbo)

MODAL VERBS:

 • He should never do that. – No hauria de fer això mai. (sujeto + MODAL + Adv. Fr. + verbo)
 • will always be by your side. – Sempre estaré al teu costat. (sujeto + MODAL + Adv. Fr. + verbo)
 • Sometimes, usually, frequently, normally, often occasionally poden anar al principi o al final de l’oració.
 • Sometimes, i would like to fly. – A vegades m’agradaria volar.
 • I visit my grandparents usually. – Vaig a visitar els meus avis sovint.
 • He argues with his sister frequently. – Discuteix amb la seva germana freqüentment.
 • Normally, I don’t do that. – Normalment no faig això.
 • Occasionally, they come and play with us. – Ocasionalment venen a jugar amb nosaltres.
 • We go to the cinema very often. – Anem al cinema molt sovint

MÉS ADVERBIS DE FREQÜÈNCIA EN ANGLÈS (Adverbis de Freqüència Definida)

Exemples d’Adverbis de Freqüència Definida:

 • Once (one time) – Un cop
 • Twice (two times) – Dos cops
 • Daily – Diariament / Diari
 • Ever – Algun cop (només per preguntar)
 • Eventually – Eventualment
 • Afterwards – Després
 • Already – Ja
 • Before – Abans
 • Finally – Finalment
 • Last – Últim / Per últim
 • Soon – Aviat
 • Still – Encara
 • Today – Avui
 • Yesterday – Ahir

Exemples d’Adverb Phrases:

 • Three times – Tres cops
 • Once a day – Un cop al día
 • Twice a month – Dos cops al mes
 • Five times a year / per year – Cinc cops a l’any
 • Every day – Cada dia / Tots els dies
 • From time to time – De tant en tant
 • Once in a while – De tant en tant
 • Every now and then – De tant en tant
 • Quite often – Molt sovint
 • At once – D’una vegada

PREGUNTAR PER LA FREQÜÈNCIA

Per preguntar per la freqüència d’una acció, la norma és molt senzilla: utilitzem l’expressió HOW OFTENPerquè s’entengui millor, us deixem uns exemples:

 • How often should I run? – Cada quant hauria de sortir a córrer?
 • How often do you travel? – Cada quant t’en vas de viatge?

Un altre adverbi de freqüència en anglès que trobem a les preguntes és EVER, que es pot utilizar en passat, en present o en futur. En aquest cas la forma també és ben senzilla i sempre la mateixa:

 • Have you ever been in Barcelona? – Has estat algun cop a Barcelona?
 • Did he ever read this book? – Algun cop va llegir aquest llibre?
 • Do you ever go running? – Algun cop surts a córrer?
 • Will she ever leave home? – Algun cop marxarà de casa?