Les formes Present Perfect i Past Simple ens poden arribar a confondre, ja que la seva traducció i significat en català són molt semblants. Malgrat tot, en anglès poden tenir usos molt diferents entre si, i això és el que comentarem en aquest post.

Present Perfect i Past Simple són temps verbals que en català es podrien sustituir sense que canviï molt el significat de la frase, però en anglès hi ha moltes ocasions en què només pots utilitzar un dels dos, ja que l’altre seria incorrecte. Repassem aquestes diferències:

Abans de començar, és important comprendre com es forma un Present Perfect:

 • Present Perfect = Present del verb “have”  +  Past Participle del verb principal
I / You / They He / She / It
Afirmació I have (I’ve) visited the UK. She has (She’s) slept in a desert.
Negació We have not (haven’t) been to India.
We have (We’ve) never been to India.
He has not (hasn’t) been to India.
He (He’s) never been to India.
Interrogatiu Have you (ever) swum in a lake? Has she (ever) swum in a lake?
Respostes curtes Yes, we have.
No, we haven’t.
Yes, she has.
No, he has not (hasn’t).

DIFERÈNCIES ENTRE PRESENT PERFECT I PAST SIMPLE

⚫ Utilitzem el Present Perfect per descriure experiències.

Utilitzem el Present Perfect per parlar sobre experiències a la nostra vida quan no diem quan van passar exactament. Podem utilitzar les expressions de temps ever (algun cop) en preguntes i never (mai) en comptes de not en frases negatives.

 • Have you ever seen anything like this before? – Algun cop has vist una cosa així?
 • I have never seen anything like this before. – Mai he vist res igual.
 • Have you been to Rome? / No, I haven’t been there. – Has estat algun cop a Roma? / No, hi he estat mai.

També utilitzem el Present Perfect per una situació que connecta el passat amb el present (quan el moment específic en què va començar l’acció no es menciona).

Aquesta situació pot seguir sent veritat en el present. En els casos en què és segur que en el present no segueix sent veritat, s’utilitza el Past Simple.

 ERROR

 • am living in Spain for three years.
 • have lived in Spain for three years.✔️He viscut a Espanya 3 anys (i encara hi visc).
 • worked in Spain for three years.✔️Vaig treballar a Espanya 3 anys (però ja no).

A vegades aquesta situació ja ha finalitzat.

 • I’ve already finished my project. – Ja he acabat el meu priojecte.
 • She has just arrived. – Acaba d’arribar.
 • We have recently sent samples to all our clients. – Recentment hem enviat mostres a tots els nostres clients.

⚫ No utilitzem oracions passades amb el Present Perfect.

Un dels errors més comuns amb el Present Perfect i Past Simple és confondre ambdues formes. No podem utilitzar el Present Perfect amb expressions de “finished time”. Una expressió de “finished time” és qualsevol paraula o frase que et diu quan alguna cosa va passar o no. Així doncs, quan parlem d’alguna cosa que va passar (o no), hem de fer servir el Past Simple.

ERROR

We have finally sold our house on Monday.❌ 
We finally sold our house on Monday.✔️ – Finalment vam vendre casa nostra el dilluns.

We have accepted the revised version before we finalised the draft agreement.❌
We accepted the revised version before we finalised the draft agreement.✔️ – Vam acceptar la versió corregida abans d’haver acabt l’esborrany dels agraïments.

have phoned him last night.❌
I phoned him last night.✔️ – El vaig trucar ahir per la nit.

⚫ També fem servir adverbis de temps indefinit amb el Present Perfect:

 • Already
 • As yet
 • Before
 • Ever
 • Just
 • Never
 • Recently

 • Since
 • So far
 • Still
 • To date
 • Until now
 • Yet

⚫ Normalment fem servir el Present Perfect amb “the first time” quan ens referim a successos immediats, recents o que encara continuen.

Was that the first time you’ve heard her sing? – Era el primer cop que la senties cantar?

⚫ També fem servir el Present Perfect amb expressions que contenen les següents construccions:

 • This is the first time…
 • It is the second best…
 • It is the worst…
 • This is the only time…
 • etc.

This is the third time that I have asked you to come and help me. – És el tercer cop que et demano que vinguis a ajudar-me.

This is the worst hotel we’ve ever stayed in. – És el pitjor hotel on ens hem quedat mai.

⚫ En expressions temporals amb afteruntilwhenas soon asonce… normalment utilitzem el Present Perfect per referir-nos a successos futurs:

 • As soon as we have heard from them, we’ll contact you. – Tan aviat com sapiguem d’ells et trucarem. 
 • I won’t ring you until I’ve received the email. – No et trucaré fins que rebi el mail. 
 • I’ll tell you all about it when I’ve talked it over with my husband. – T’ho explicaré tot quan ho parli amb el meu marit.

ERROR

 • As soon as we will hear from them, we’ll contact you.
 • I won’t ring you until I will receive the email.

Tot i això, en l’anglès dels Estats Units, en aquests casos és més comú fer servir el Present Simple. Així doncs, segons quin anglès estiguis fent servir (Estats Units o Gran Bretanya), pots fer servir el Present Perfect i Past Simple indistintament:

 • As soon as we hear from them we’ll contact you.✔️ 
 • I won’t ring you until I receive the email.✔️
 • I’ll tell you all about it when I talk with my husband.✔️

Fins aquí les diferèncias entre Present Perfect i Past Simple. Encara que et semblin moltes, segur que la majoria d’elles ja les coneixies, et sonaven o les deies bé perquè t’has acostumat a sentir aquestes expressions.

Si creus que et pot costar aprendre-les, sempre pots tornar a visitar aquest post, o inclús apuntar-te a un dels nostres cursos d’anglès online! Nosaltres resoldrem tots els teus dubtes!????