El Causative Form és un recurs qe s’utilitza en anglès per expressar peticions o encàrrecs. Els verbs que s’utilitzen per conformar la Causative Form són els Causative Verbs, els quals permeten expressar que algú o alguna cosa CAUSI l’acció d’un altre. El Causative Verb que explicarem avui és el verb “make”, el significat original del qual es perd en adoptar aquesta funció. Ja coneixem el seu significat original:

  • “I made a list / the bed / a cake.” – “Vaig fer una llista / el llit / un pastís”

Make com Causative Verb pot tenir significats:

⚫ 1. Forçar o exigir que algú faci una acció. = A obliga a B a fer alguna cosa.

  • His boss made him work overtime. – El seu cap el va fer (el va forçar a) treballar fora de l’horari laboral.
  • Their neighbours have made them pay for the broken fence. – Els seus veïns els han fet (han obligat a) pagar per la tanca trencada.
  • The teacher makes students stay for an hour after class if they don’t do their homework. – El professor obliga als alumnes a quedar-se una hora després de classe si no fan els deures.

Als Causative Form amb “Make”, un subjecte prèn la iniciativa d’una acció: decideix que ha de ser realitzada, però no per si mateix/a. El subjecte vol que l’acció sigui realitzada per un altre, qui no ho farà “lliurement”. Hi ha una idea de certa restricció o força (des d’una autoritat, obediència a les regles…).

2. Causar que alguna cosa passi. = A causa un canvi en B

  • My teacher makes me want to be a better student. – La meva professora em fa voler ser un millor estudiant.
  • Don’t make me laugh. – No em facis riure.
  • The song made me think of my ex-boyfriend. – La cançó em fa pensar en la meva ex.

Forma:

A fa que B faci alguna cosa
Subjecte + Causative Verb (make) + Segon subjecte o pronom + Verb (infinitive without to)

Error comú:

Un error comú és fer servir la forma infinitiva amb make. 

“I made him to work harder.” ❌
“I made him work harder.”✔️ – El vaig fer treballar més dur.

Gramàtica avançada (Causaitve Form en passiu):

Quan fem servir la construcció ‘make someone do something’ en forma pasiva, es converteix en to be made TO do something’.

  • He was made to show his passport. – Va ser obligat a ensenyar el seu passaport.
  • After the operation, I was immediately made to go up and down the stairs. – Després de l’operació, em van fer pujar i baixar les escales.
  • The government was made to resign after the scandal. – El  govern va ser forçat a renunciar després de l’escàndol.

Fins aquí el nostre repàs de la Causative Form???? No oblidis que, si estàs buscant millorar el teu nivell d’anglès, pots fer-ho amb el nostre curs d’anglès d’estiu intensiu. Sorprèn-te a tu mateix!