Els adjectius comparatius en anglès són adjectius que s’utilitzen per fer una comparació entre dos substantius. Existeixen tres graus d’adjectius comparatius. Podem comparar alguna cosa que és superior, inferior o igual a una altra cosa o a algú.

Els comparatius en anglès es formen utilitzant la següent estructura:

Subjete + verb + adjectiu comparatiu (+ than + objecte)

En funció del número de síl·labes construirem d’una manera o d’una altra el comparatiu.

Número de síl·labes Comparatiu – Superioritat Adjectiu exemple Exemple
1 síl·laba +ER cheap Let’s go by bus. It’s cheaper.
1 síl·laba (consonant + vocal + consonant) Doblar l’última consonant + ER big I’d like to have a bigger car.
2 síl·labes (acabant en “-y”) Eliminar “-Y” +IER easy I think going by bus is easier.
2 o més síl·labes Utilitzant “more…” expensive If we go by car, it’s more expensive.

QUÈ MÉS HEM DE SABER SOBRE ELS COMPARATIUS EN ANGLÈS?

???? Després de l’adjectiu comparatiu utilitzem “tan” (than i no that)

A cheetah is faster than a lion.

Jane is more intelligent than Jack.

???? Abans del comparatiu, podem utilitzar: much, a lot, far, a bit, a little, slightly

A cat is much bigger than a mouse.

English is a little easier than German.

???? Podem utilitzar aquestes estructures per a comprar alguna cosa o a algú que és inferior o igual.

Comparatiu – Inferioritat Comparatiu – Igualtat
not + as + adjective + as

A bus is not as fast as a train.

as + adjective + as

The coach is as fast as the bus.

the same as (not the same like)

The coach is the same as the bus.

???? Podem repetir comparatius per a expressar que alguna cosa canvia contínuament.

Things just keep getting better and better.

I’m getting more and more bored in my job.

???? Existeixen alguns adjectius irregulars que tenen la seva pròpia comparativa. Tan sols hauràs d’aprendre-te’ls de memòria.

Adjectius irregulars Forma comparativa
bad worse (than)
good better (than)
little less (than)
many/much more (than)
far farther/further (than)
old older

elder*

* when we talk about someone in our family: My elder sister is a doctor.

???? També existeixen altres adjectius que es poden formar de dues formes, tant utilitzant “-er” com “more”.

She is more clever than my brother.

She is cleverer than my brother.

 • clever → cleverer/more clever
 • common → commoner/more common
 • gentle → gentler/more gentle
 • humble → humbler/more humble
 • hollow → hollower/more hollow
 • narrow → narrower/more narrow
 • polite → politer/more polite
 • quiet → quieter/more quiet
 • simple → simpler/more simple
 • stupid → stupider/more stupid
 • subtle → subtler/more subtle

I ara que ja ho saps tot sobre els comparatius en anglès et toca posar-ho en pràctica i passar-te per la noticia de superlatius en anglès per a seguir aprenent i dominant aquest meravellós idioma.