Els superlatius en anglès són adjectius que indiquen el major grau que pot aconseguir una qualitat. És la forma més exagerada per a descriure alguna cosa. En funció del nombre de síl·labes de l’adjectiu, el superlatiu en anglès es construeix d’una forma o una altra. T’ho expliquem en aquesta taula:

Número de síl·labes Regla Adjectiu i el seu comparatiu Superlatiu Exemple
1 síl·laba the + EST cheap – cheaper cheapest Let’s go by bus. It’s the cheapest option.
1 síl·laba (consonant + vocal + consonant) the…doblar l’última consonant + EST big – bigger biggest My car is the biggest.
2 síl·labes (acabat en “-y”) the… eliminar “-Y” + IEST easy – easier easiest I think going by bus is the easiest option.
2 o més síl·labes the most expensive – more expensive most expensive Going by car is the most expensive option.

Igual que en els comparatius en anglès, en els superlatius també hem de parar atenció als adjectius que siguin irregulars. Com el seu nom indica, la seva construcció no segueix cap lògica i tan sols has d’aprendre-te’ls de memòria. Et deixem amb una taula on trobaràs tant la forma comparativa com la superlativa.

Adjectiu irregular Forma comparativa Forma superlativa
bad worse (than) the worst
good better (than) the best
little less (than) the least
many/much more (than) the most
far farther/further (than) the farthest/furthest
old older

elder*

* when we talk about someone in our family, eg My elder sister is a doctor.

the oldest

the eldest*

També tenim aquells adjectius que tant es pot formar la seva forma superlativa utilitzant “the – est” como “the most”.

Adjectiu (dos síl·labes) Forma comparativa Forma superlativa
clever cleverer (than)

more clever (than)

the cleverest

the most clever

narrow narrower (than)

more narrow (than)

the narrowest

the most narrow

quiet quieter (than)

more quiet (than)

the quietest

the most quiet

shallow shallower (than)

more shallow (than)

the shallowest

the most shallow

simple simpler (than)

more simple (than)

the simplest

the most simple

I, per últim, després d’un superlatiu solem utilitzar:

  • “in” amb indrets

What’s the highest mountain in the world? (not of the world)

We had the best room in the hotel. (not of the hotel)

  • “in” quan parlem de grups de persones o organitzacions

Who is the youngest employee in your company?

Who is the cleverest/most clever student in your class?

  • “of” quan parlem d’un període de temps

What was the happiest moment of your day?

Yesterday was the coldest day of the year.

  • Present perfect (I have done)

What’s the most exciting experience you’ve ever had?

My last class at Merit was the best class I’ve ever had!

I amb això ja saps tot sobre els superlatius en anglès! Uneix-te al nostre curs de conversa i anima’t a posar-ho en pràctica.