Els pronoms indefinits en anglès no es refereixen a cap persona, lloc ni cosa específica, per això el seu nom d’indefinits. Els pronoms se situen en el lloc que ocuparia el subjecte de l’oració.

Et deixem, a continuació, una taula on trobaràs els diferents pronoms indefinits en anglès:

People Places Things
Everyone / everybody Tot el món Everywhere A tot arreu Everything Tot
Someone / somebody Algú Somewhere A algún lloc Something Alguna cosa
Anyone / anybody Qualsevol Anywhere A qualsevol lloc Anything Qualsevol cosa
No one / nobody Ningú Nowhere Enlloc Nothing Res

Amb els pronoms indefinits és important que tinguis en compte que:

1️⃣ Utilitzem pronoms indefinits amb verbs singulars.

Nobody knows the truth about what happened.

2️⃣ Quan volem referir-nos a tots/es (everyone / everybody) i no sabem si són homes o dones, utilitzem him/her o his/her. En estils informals, utilitzem el pronom en plural (they, their, them) encara que el verb sigui en singular.

Everybody has a tutor in charge of him or her.

Has everyone got their bags and coats?

3️⃣ No one s’escriu separat. La resta de pronoms indefinits en anglès s’escriuen en una sola paraula. Tingues en compte que NO hi ha formes plurals d’aquests pronoms.

We gave them everythings everything.

No one wants to come to my party!

4️⃣ Anybody/anyone– anywhere– anything són utilitzades en preguntes i en frases en negatiu.

Is anyone at home? (qualsevol)

We can go anywhere this summer. (qualsevol lloc)

5️⃣ Nobody/no one– nowhere – nothing s’utilitza en frases en positiu, però tenen un significat negatiu.

There’s nothing in the fridge.

6️⃣ Anything, anyone, anybody no tenen un significat negatiu per si sols. No utilitzem “not+ anyone/anything/anywhere as” com a subjecte d’una frase. Mai poden ser subjecte, en canvi sí que pot ser-ho  nobody.

Nobody came. Anybody didn’t come

No one wanted to come.. Anyone wanted to come.

7️⃣ No podem utilitzar el negatiu amb nobody, no one, nothing, nowhere No podem utilitzar el negatiu amb anybody, anything, anywhere.

Nothing happened. Nothing didn’t happen.

I can’t do anything. I can’t do nothing.

She talks to hardly anyone in her class. She talks to hardly no one in her class.

8️⃣ Normalment quan utilitzem l’imperatiu no hi ha subjecte, ja que el subjecte és obvi (ets tu!). Encara que, a vegades, per a deixar ben clar el subjecte, l’afegim.

Everybody look!

Relax, everybody.

Nobody move!

Somebody answer the phone!

9️⃣ En contextos informals solem utilitzar més els pronoms indefinits que acaben en -body que els que acaben en -one. Els que acaben en -one solen ser més freqüents en escrits formals.

???? No solem utilizar “all people” o “all the people” per a referir-nos a tothom. Encara que trobem una famosa excepció a la lletra de la cançó Imagine de John Lennon (Imagine all the people…).

Everyone has a right to freedom of speech. All the people

Si vols continuar aprofundint sobre els pronoms no deixis de visitar l’anterior post sobre pronoms personals en anglès.