Utilitzem can – could – be able to per a expressar una habilitat, és a dir, per a dir si som capaços (o no) de realitzar una cosa. En ocasions pot generar certs dubtes pel que avui veurem com es construeix, quan s’utilitzen els tres de la mateixa manera y quan de forma diferent a l’hora de parlar d’una habilitat.

ÚS DE CAN

En el temps present utilitzem can per a parlar d’alguna cosa general i també per a parlar d’una habilitat en un moment determinat.

can speak French.

I can see you!

Sovint utilitzem can amb verbs perceptius com hear, see, smell, taste i verbs relacionats amb processos mentals com guess, imagine, picture, understand i follow (en el sentit d’“understand”).

can smell something burning.

can imagine why you’re not so happy with him.

We can’t follow these instructions.

Can és un verb modal i, per tant, només tenen dues formes verbals: present (can) i passat (could).

ÚS DE BE ABLE TO

  • Després de tots els temps verbals i modals

Com hem vist abans, can no té forma infinitiva, ni forma -ing, ni perfecte ni futur. Podem utilitzar be able to en tots els temps verbals.

I’d like to be able to speak more languages.

When I’m on the beach, I love being able to take a swim in the sea.

Jack hasn’t been able to go walk since his accident

Lets’ hope we’ll be able to start training again soon.

  • Més formal en el present

En el temps present, be able to és més formal que can.

I must apologise but I am not able to give you that information. (or, less formal: I’m afraid I can’t give you that information.)

  • Assoliments passats

En passat, solem utilitzar was/were able to i no could per a parlar d’assoliments passats a frases afirmatives. Això es deu a que són fets i no possibilitats.

Only one person was able to finish the course. [Not: Only one person could finish the course.]

I was able to surprise him on his birthday. ]Not: I could surprise him on his birthday.]

Utilitzem couldn’t o, en un to més formal, wasn’t/weren’t able to en frases negatives:

We couldn’t finish the course. (We weren’t able to finish the course).

  • Impossible: unable to

Unable to és la alternativa negativa de la forma not able to.

I was unable to finish the course because I wasn’t well.

ÚS DE COULD

  • Habilitat passada general

Utilitzem could per a parlar sobre una habilitat passada general (no una habilitat específica). En canvi, could no és suficient per indicar el passat per si sol, necessitem el context d’una expressió de temps.

He could run fast years ago.

When I was younger, I could play football very well (but I can’t now).

  • Assoliments passats

Normalment no utilitzem could per a parlar d’esdeveniments concrets que van succeir en el passat. Quan es mencionen assoliments passats reals, solem utilitzar was/were able to. Això és perquè són fet i no possibilitats.

was able to/managed to get a ticket to go in the end. (Not: I could get a ticket to go in the end.)

wasn’t able to/couldn’t/was unable to get a ticket to go in the end.

  • Manage to / Succeed in

Podem utilitzar el verb managed to quan volem dir que podem fer front a una situació difícil però específica.

It was very cold, but I managed to reach my destination.

També podem utilitzar el verb succeed in. És una alternativa més formal que managed to. Recorda que succeed in és seguit per un verb en -ing.

succeeded in getting at ticket to go in the end.

  • Could + smell, taste, think, believe, etc

També utilitzem could amb verbs sensorials (smell, taste, see, hear, touch, etc) i amb verbs de processos mentals (think, believe, remeber, understand, etc) per a parlar d’esdeveniments concrets que van succeir en el passat.

The food was great. I could taste the wonderful herbs and spices.

could hear them talking in the room next to me.

Esperem que ara tinguis clar l’ús decan – could – be able to i ho puguis posar en pràctica a les teves classes d’anglès. Per a poder parlar en anglès correctament és important una bona base gramatical. Als nostres cursos d’anglès treballem totes les àrees de l’idioma, fent especial èmfasi a la part comunicativa.