Las relative clauses s’utilitzen per aclarir de la persona o cosa de la que estem parlant. I si ens centrem en les defining relative clauses, s’utilitzen per a definir informació essencial sobre algú o alguna cosa.

Exemples de defining relative clauses

????Utilitzem who/that per parlar sobre persones:

People who/that have tried Oohos say they are tasteless.

????Utilitzem which/that per parlar sobre coses:

Oohos is a company that/which aims to reduce the use of plastic water bottles.

????Utilitzem where per parlar sobre llocs:

London is the city where this company is based.

????Utilitzem when per parlar sobre temps:

The day will come when we don’t use plastic anymore.

????Utilitzem whose per parlar sobre possessions:

He’s the man whose idea it was.

I a continuacio et deixem amb uns aclariments sobre com utilitzar els pronoms relatius als defining relative clauses:

  1. Els pronoms relatius s’utilitzen després d’un substantiu.
  2. Necessitem la informació a la defining clause per entendre de qui o de què estem parlant. Sense aquesta part de l’oració la frase no tindria sentit.

This is the product that is made out of seaweed.

I know the people who made this product.

En tots dos casos, la part cursiva (defining clause) conté informació necessària. Si la treiem, el significat de la frase seria completament diferent.

  1. La clàusula es forma immediatament després del nom al que es refereix.

A lot of people who had watched the video online has made the product themselves at home.

  1. Podem utilitzar that en comptes de who o which per referir-nos a persones, animals o coses. That és més informal que who o which.
  2. Who té dues formes, la forma objete whom i la forma possessiva whose. Who i whom s’utilitzen bàsicament per referir-se a persones. Encara que aquests pronoms també es poden referir a animals que són mencionats pel seu nom o vistos per persones.

The man who invented this product really cares about the environment.

The inventors whom I interviewed told me how they thought of this product.

A dog whose owner lets it run loose may cause an accident.

Si vols continuar aprenent anglès gratis no deixis de visitar el nostre blog aprendre anglès, on cada setmana t’oferim diferents píldores formatives.