La majoria de phrasal verbs estan formats per dues paraules: un verb + una partícula, com per exemple amb un adverbi (look up) o amb una preposició (look after).

No obstant això, hi ha també phrasal verbs formats per tres paraules: un verb, un adverbi i una preposició. Per exemple: cut down on, run out of, look forward to, get along with… Molts llibres de text també inclouen la combinació de verb + nom + preposició com phrasal verbs, com poden ser take care of, make fun of o verb o amb adjectiu com set free.

Podem reconèixer un phrasal verb perquè té un significat diferent al del verb original i sol ser, a vegades, difícil d’endevinar amb el context. Ho posarem amb exemples amb el phrasal verb look up.

He looked up the chimney. (up actua com a preposició)

En aquesta frase és fàcil entendre el significat. Ell està mirant a la xemeneia (aixeca la vista)

He looked up the word in the dictionary. (look something up = buscar)

He looked her up the last time he was in Barcelona. (look somebody up = contactar)

Things are looking up in the housing market. (look up = millorar)

En aquestes frases, en canvi, up actua com a adverbi i no és tan fàcil entendre el significat a simple vista.

Encara que els phrasal verbs s’han d’aprendre de memòria com si fos vocabulari, pot ser molt útil aprendre’ls en grups. Per exemple en el nostre blog trobaràs moltes agrupacions: phrasal verbs nadalencs, phrasal verbs relacionats amb estudiar, phrasal verbs amb look

Els més freqüents són amb els verbs go, come, take, get, set, carry, turn, bring, look, put. I les 8  partícules més freqüents són: out, up, on, back, down, in, over, i off. Amb aquestes 8 partícules es formen el 50% del quasi mig millió de phrasal verbs que hi ha a the British National Corpus.

Les 10 combinacions més freqüents són: go on, carry out, set up, pick up, come back, go out, point out, find out, come up. Així que et recomanem dominar-les!

Encara que ets lliure d’aprendre-te’ls com vulguis, és important distingir dos punts clau a qualsevol phrasal verb:

  • Si un phrasal verb és transitiu o no
  • Si el verb i la partícula es poden separar o no

En total, hi ha 5 tipus de phrasal verbs:

  1. Són verbs que no requereixen d’un complement (objete directe) per a que l’oració tingui sentit. Per exemple: You’re driving too fast – can you slow down
  2. Transitius que no es poden separar. Aquí l’objecte ha d’anar després de la partícula. Per exemple: He takes after his mother. Why did you cut down on sugary foods?
  3. Transitius que si es poden separar i que trobarem l’objecte entre el verb i la partícula. Per exemple: Its excellent results set the school apart from others in the area.
  4. Transitius que si es poden separar i que trobarem l’objecte tant després del verb com després de la partícula. Per exemple: I think I’ll put my jacket on/ I think I’ll put on my jacket.

EXCEPCIÓ:

Si l’objecte és un pronom aquest ha d’anar sempre entre el verb i la partícula.

I think I’ll put my jumper on.

I think I’ll put on my jumper.

I think I’ll put it on. (NOT I think I’ll put on it.)

She hung up the painting.

She hung the painting up.

She hung it up (NOT She hung up it.)

  1. Transitius que si que es poden separar i que tenen dos objectes, un després del verb i un altre després de la partícula. Per exemple: They put their success down to good planning.

I, per últim, volem explicar-vos un parell de curiositats. Els phrasal verbs són una forma molt popular de neologismes. En el món de  les noves tecnologies apareixen sempre noves accions que  han de ser etiquetades. Alguns exemples són: Boot up (arrancar), log in (iniciar sesió)

Fins fa ben poc el phrasal verbbump someone off” tenia només 1 significat que era (de forma molt informal) assesinar a algú. Però avui en dia s’utilitza d’una forma molt diferent. Et deixem alguns exemples:

An error message appeared, and I was bumped off the Net.
There’s a problem with a virus and you get bumped off after a few minutes of being online.

En aquests casos, bump off s’està referint a una situació on la connexió entre dos persones a través de l’ordinador o la connexió a internet ha estat interrompuda inesperadament.

Hi ha una tendència, especialment entre la gent jove, d’eliminar la partícula. Així que chill out ha passat a ser chill, hang out (with) ha passat a ser hang o pass away ha passat a ser pass.

T’atreveixes a utilitzar-los?