Les expressions there is i there are s’utilitzen per explicar que existeix o hi ha alguna cosa en un lloc. En català utilitzem el verb haver en situacions com aquesta.

Utilitzem there is per substantius singulars o incomptables. Per exemple:

  • There is one apple.
  • There is music.

Utilitzem there are per substantius plurals o incomptables. Per exemple:

  • There are three apples.

Com utilitzar la forma negativa

La forma negativa de there is és: there is + not (n’t)

  • There isn’t time.

La forma negativa de there are és: there are + not (n’t)

  • There aren’t enough chairs.

Com utilitzar la forma interrogativa

Per fer preguntes és tant simple com invertir l’ordre de les paraules:

  • There is -> Is there?
  • There are – > Are there?

Per exemple:

  • Is there time? Yes, there is.
  • Are there enough chairs? No, there aren’t.

Substantius comptables i incomptables amb there is i there are

Tot i que al blog ja us vàrem parlar amb anterioritat sobre els substantius comptables i imcomptables farem un petit resum: els substantius comptables són aquells objectes o coses que es poden comptar i els incomptables els que no es poden comptar

There’s a(n)…
There isn’t a(n)
+ singular countable noun
There’s some…
There isn’t any…
Is there any…?
+ uncountable noun
There are some…
There aren’t any…
Are there any…
+ plural countable noun

Esperem que et sigui d’utilitat. Inclús en nivells avançats d’anglès es fan errors amb l’ús correcte de there is i there are. Sempre va bé revisar guies gramaticals bàsiques.