• Itinerari Francès
 • Família Serveis socioculturals i a la comunitat
 • Durada 180 hores
 • Examen de certificació inclòs -

Grups

Actualment no hi ha cap grup disponible per aquest curs.

A qui va dirigit

Comunicació en llengües estrangeres Francès N3 (B1.1 & B1.2) és un curs dirigit aquelles persones que tinguin el nivell suficient de domini general de l’idioma per poder mantenir una activitat comunicativa en qualsevol situació pròpia de la seva vida quotidiana. Concretament, és capaç de: Comprendre la informació principal de textos clars i estàndards sobre temes familiars que es poden trobar regularment a la feina, a l’escola, durant el temps lliure, etc.

Pot fer front a la major part de situacions lingüístiques que apareixen probablement quan es viatja en una zona on es parla la llengua. L’alumne pot produir un discurs senzill i coherent sobre temes que són familiars o d’interès personal. Pot descriure fets i experiències, somnis, esperances i ambicions i donar raons i explicacions de les opinions i projectes de manera breu.

El curs està 100% subvencionat pel Consorci de la Generalitat de Catalunya, per tant, no té cap cost per a l’alumne/a.

Objectius

Objectius principals:

 • Utilitzar de manera senzilla i correcta el present simple i construccions gramaticals bàsica.
 • Redactar textos més extensos fent servir connectors molt senzills.
 • Expressar gustos i antipaties de manera bàsica. Parlar de si mateix
 • Expressar gustos i antipaties de manera bàsica. Parlar de si mateix
 • Participar en un debat d’opinions sobre temes d’interès general i d’aspectes socioculturals diversos conforme al nivell
  elemental avançat
 • Escriure i contestar cartes formals i informals.
 • Utilitzar un número reduït de les expressions idiomàtiques més emblemàtiques de l’idioma

Continguts

1.Funcions comunicatives

 • Conèixer a algú
 • Parlar dels seus centres d’interès i activitats
 • Demanar informacions
 • Retratar a una persona
 • Descriure costums

2.Lèxic

 • L’estat civil
 • La família
 • La descripció social, física, psicològica
 • El treball
 • L’escola i l’educació
 • La comunicació
 • L’oci
 • La tecnologia
 • Els mitjans

3.Gramàtica i estructura

 • L’expressió de la conseqüència
 • L’expressió de la duració
 • Els pronoms complements directes i indirectes
 • L’expressió de la conseqüència
 • L’expressió de la duració
 • Els pronoms complements directes i indirectes